RODO

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczne Pomorze Sp, z o.o., ul. Turystyczna 53, 89-606 Charzykowy, dalej zwany „Administratorem”
2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail rezerwacja@ptpomorze.pl
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Celem, dla których „Administrator” przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez „Administrator” jest:
dochodzenie ewentualnych roszczeń przez „Administratora”  w związku z poniesioną przez „Administrator”  szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do „Administratora”,
udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, „Administrator”  przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez „Administratora”  jest umowa o świadczenie usług noclegowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. „Administrator”  informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
„Administrator” przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
Firmie Dawid Obara dpTechnologies, ul. Osiedlowa 3, 78-111 Ustronie Morskie NIP: 671-182-32-07 Regon: 366-388-970, który jest właścicielem aplikacji rezerwacyjnej www.mobile-calendar.com,
firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych „Administratora”  lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie „Administratora”. Ponadto, „Administrator” udostępnia adres rezerwacja@ptpomorze.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektów noclegowych„ Administratora” jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi obiektowi noclegowemu zawarcie umowy o usługi noclegowe.
10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
„Administrator” nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Przedsiębiorstwa Turystycznego Pomorze Sp. z o.o. dostępna jest również na stronie internetowej https://www.borytucholskie24.com.pl/informacje/rodo.